III tęstinis KVIETIMAS teikti projektinius pasiūlymus STABDOMAS 2020-08-10 17.00 val. surinkus vietos projektinius pasiūlymus nepanaudotam finansavimui pagal projektų grupes

Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo 2020-06-15 Nr. 8 sprendimu PRATĘSIA terminą teikti projektinius pasiūlymus pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.
Paraiškos gali būti teikiamos iki bus sudarytas sąrašas nepanaudotam finansavimui, ne ilgiau nei iki 2020-08-24 d. 17.00 val.
Adresu Stoties g. 23, Rokiškis
MOKYMAI projektinių pasiūlymų rengėjams vyks 2020 m. liepos mėn. 30 d. 10.00 val. – 17.00 val. Stoties g. 23, Rokiškis II a. salėje. Registruotis į mokymus galite iki 2020-07-27 9.00 val. telefonu +370 60046182 arba el.paštu rokiskio.m.vvg@gmail.com
(Mokymų metu projektinių pasiūlymų rengėjai bus informuoti apie tikslias galimas finansuoti projektų sumas pagal konkrečius strategijos veiksmus).
Daugiau informacijos
Administratorė Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė
el.p.: rokiskio.m.vvg@gmail.com, +37060046182

Iš viso skelbiame kvietimus 13-kai finansuojamų veiksmų:
1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes 

1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas

2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS 

2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją 

2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius

2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes

2.4. UŽDAVINYS Informacinės sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas 

Paraiškos gali būti teikiamos iki bus sudarytas sąrašas nepanaudotam finansavimui, ne ilgiau nei iki 2020-08-24 d. 17.00 val.
Adresu Stoties g. 23, Rokiškis
Informacija apie planuojamus mokymus (informacinius susitikimus)Informacija apie numatomus mokymus skelbiama adresu www.rmvvg.lt ir https://www.facebook.com/rokiskiomiestovvg/

Šiuo kvietimu bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. 
Teikiama:   

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas su priedais (partnerystės (bendradarbiavimo) sutartimis (jei projektas bus įgyvendinamas su partneriais), kainų pagrindimo dokumentai, nuomos sutartys, sąmatos ir kt.;  

1 kopija;
El. forma (užpildytas projektinis pasiūlymas (Word formatu) bei atspausdintas, pasirašytas ir nuskenuotas projektinis pasiūlymas su priedais PDF formatu, įrašyti į kompaktinę plokštelę (CD).  Projektinis pasiūlymas turi būti parašytas lietuvių kalba, atspausdintas, pasirašytas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti pridėtas), susegtas ir teikiamas su lydraščiu. 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti įteiktas pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo), kitais būdais (pvz. atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio) gali būti teikiamas, tačiau turi būti išsiųsta ne vėliau nei paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Rokiškio miesto vietos veiklos grupei adresu Stoties g. 23, Rokiškis


.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/4-priedas-klausimynas-apie-pirkimo-ir-arba-importo-pridetines-vertes-mokescio-tinkamuma-finansuoti-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-ir-arba-lietuvos-respublikos-biudzeto-lesu

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).