Rokiškio miesto vietos veiklos grupė atstovauja gyventojų interesams ir dirba bendruomenei.

Siekdami užtikrinti miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės bendradarbiavimą, veikdami kartu, kviečiame rokiškėnus spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Rengiamoje Rokiškio miesto vietos plėtros strategijoje bus atsižvelgta į miesto bendruomenės poreikius, mažinant socialinę atskirtį, skurdą, didinant įsidarbinimo galimybes, skatinant užimtumą. Strategijoje numatoma veikla, skirta socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui skatinti.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės
vietos plėtros strategija 2014-2020

Rekomenduojame naudoti „Acrobat Reader DC“. Tai yra nemokamas ir patikimas PDF failų peržiūros, spausdinimo, pasirašymo ir komentavimo standartas.

Rokiškio miesto VVG

Tai – įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos; pagalba namuose; savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas; pagalba namuose; savipagalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremta bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų partnerystė – sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veikla, padedanti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių – jų įtraukimas į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkavimas dėl įdarbinimo (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiu verslu ir vietos valdžia). Remiama bus ir neformali verslumą skatinanti iniciatyva (pvz.: mentorystė, tarpininkavimas, besikuriančio verslo ar individualią veiklą pradedančių asmenų konsultavimas), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis

Partnerystės principai

Bendruomenė

Rokiškio vietos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Valdžia

Rokiškio rajono savivaldybės taryba

Verslas

Asocijuotos Rokiškio verslo struktūros ir įmonės

Rokiškio miesto VVG

Tai – įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos; pagalba namuose; savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas; pagalba namuose; savipagalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremta bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų partnerystė – sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veikla, padedanti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių – jų įtraukimas į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkavimas dėl įdarbinimo (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiu verslu ir vietos valdžia). Remiama bus ir neformali verslumą skatinanti iniciatyva (pvz.: mentorystė, tarpininkavimas, besikuriančio verslo ar individualią veiklą pradedančių asmenų konsultavimas), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis

Bendruomenė

Rokiškio vietos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Valdžia

Rokiškio rajono savivaldybės taryba

Verslas

Asocijuotos Rokiškio verslo struktūros ir įmonės

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės nariai

Meniu