ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Asociacijos pavadinimas – Rokiškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Rokiškio miesto VVG).
2. Rokiškio miesto VVG yra savanoriška organizacija, veikianti visoje Rokiškio miesto teritorijoje, įkurta bendriems narių poreikiams, interesams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti.
3. Rokiškio miesto VVG veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijos įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Rokiškio miesto VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo nuo įregistravimo dienos, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Rokiškio miesto VVG turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.
5. Rokiškio miesto VVG teisinė forma – asociacija.
6. Rokiškio miesto VVG už savo prievoles atsako visu savo turtu. Rokiškio miesto VVG neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Rokiškio miesto VVG prievoles.
7. Rokiškio miesto VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, vykdyti nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Rokiškio miesto VVG tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
8. Rokiškio miesto VVG buveinės adresas keičiamas Rokiškio miesto VVG visuotinio susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rokiškio miesto VVG veiklos laikotarpis neribotas.
10. Rokiškio miesto VVG finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).
11. Rokiškio miesto VVG yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

12. Rokiškio miesto VVG yra ne pelno organizacija.
13. Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių (partnerių) – bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, bei rajono savivaldybės tarybos (vietos valdžios) – partnerystės principu.
14. Pagrindiniai Rokiškio miesto VVG tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą, išnaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Rokiškio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Rokiškio miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Rokiškio miesto VVG narių veiklos koordinavimo ir jos interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardintas veiklos sritis:
14.1. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Rokiškio miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
14.2. siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
14.3. skatinti ir palaikyti vietines Rokiškio miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
14.4. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmoniškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems materialiniams ir nematerialiniams ištekliams panaudoti Rokiškio miesto plėtrai;
14.5. teikti pasiūlymus vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų, programų, strategijų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
14.6. organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
14.7. inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
14.8. parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas, aktyviai įtraukiant organizacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą;
14.9. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
14.10. didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, socialines priemones ir socialinių paslaugų teikimą;
14.11. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Rokiškio mieste;
14.12. įgyvendinti bendrus projektus, skaidriai įsisavinti paramos lėšas;
14.13. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.
15. Savo tikslams pasiekti Rokiškio miesto VVG verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla:
15.1. leidybinė veikla;
15.2. kompiuterių programavimo ir susijusi veikla;
15.3. informacinių paslaugų veikla;
15.4. duomenų apdorojimas;
15.5. finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;
15.6. kitas, niekur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas;
15.7. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais;
15.8. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
15.9. reklama;
15.10. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
15.11. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
15.12. vertimo raštu ir žodžiu veikla;
15.13. pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;
15.14. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;
15.15. kitas, niekur nepriskirtas spausdinimas;
15.16. mugių, parodų ir suvažiavimų veikla;
15.17. suaugusiųjų ir kitas švietimas;
15.18. sportinis ir rekreacinis švietimas;
15.19. kultūrinis švietimas;
15.20. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;
15.21. švietimui būdingų paslaugų veikla;
15.22. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;
15.23. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
15.24. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veiklą;
15.25. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
15.26. verslininkų, darbdavių ir profesinių sąjungų veikla;
15.27. kitų narystės organizacijų veikla;
15.28. verslininkų federacijų ir asociacijų veikla;
15.29. kita, niekur nepriskirta, įvairi verslo veikla;
16. Rokiškio miesto VVG gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama komercine ūkine veikla (teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitą įstatuose nurodytą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Rokiškio miesto VVG įstatams ir veikloms tikslams.
17. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Rokiškio miesto VVG gal verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. ROKIŠKIO MIESTO VVG TEISĖS IR PAREIGOS

18. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Rokiškio miesto VVG įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
18.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktams, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
18.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, eitynes, sporto ir kitus masinius renginius;
18.3. organizuoti mokymus, konsultacijas, konferencijas ir seminarus Rokiškio miesto VVG bei kitų asociacijų, organizacijų bei bendruomenių nariams;
18.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
18.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir mokėti jiems už darbą sutartą atlygį;
18.6. būti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, stoti į organizacijas, taip pat stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams bei šiems įstatams;
18.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės biudžetų, tarptautinių ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų bendruomenių plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti;
18.8. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje;
18.9. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
18.10. vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas;
18.11 pertvarkyti, reorganizuotis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius;
18.12. nutraukti savo veiklą;
18.13. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
18.14. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises;
18.15. nustatyti stojamąjį ir metinį nario mokestį;
19. Rokiškio miesto VVG privalo:
19.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
19.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
19.3. teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms, Rokiškio miesto VVG nariams, jeigu jie to pareikalauja raštu;
19.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;
19.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
19.6. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
20. Rokiškio miesto VVG gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Rokiškio miesto VVG veiklos tikslams.
21. Rokiškio miesto VVG draudžiama:
21.1. neatlygintinai perduoti Rokiškio miesto VVG turtą nuosavybėn Rokiškio miesto VVG nariui, valdymo ar kitiems Rokiškio miesto VVG organų nariams, Rokiškio miesto VVG darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
21.2. mokėti Rokiškio miesto VVG steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Rokiškio miesto VVG turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
21.3. Rokiškio miesto VVG turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Rokiškio miesto VVG ir/ar jos valdymo organų nariams, Rokiškio miesto VVG darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
21.4. suteikti paskolas, įkeisti Rokiškio miesto VVG turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Rokiškio miesto VVG prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
21.5. skolintis pinigų iš Rokiškio miesto VVG nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
21.6.skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
21.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;
21.8. parduoti Rokiškio miesto VVG turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;
21.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinės atsakomybė už kito juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
21.10. atlikti kitus, Asociacijų įstatyme, nustatytus draudžiamus Rokiškio miesto VVG veiksmus;

IV. ROKIŠKIO MIESTO VVG NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

22. Rokiškio miesto VVG nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.
23. Rokiškio miesto VVG nariai turi šias neturtines teises:
23.1. dalyvauti Rokiškio miesto VVG visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise;
23.2. teikti pasiūlymus Rokiškio miesto VVG veiklai gerinti;
23.4. rinkti ir būti išrinktu į Rokiškio miesto VVG renkamus organus;
23.5. gauti informaciją apie Rokiškio miesto VVG veiklą ir lėšų panaudojimą, naudotis visomis Rokiškio miesto VVG teikiamomis paslaugomis;
23.6. bet kada išstoti iš Rokiškio miesto VVG, tačiau tokiu atveju, jo sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokestis, kitos Rokiškio miesto VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Rokiškio miesto VVG perduotas turtas yra negrąžinami;
23.7. įgyvendinti kitas įstatymuose numatytas neturtines teises.
24. Rokiškio miesto VVG nario pareigos:
24.1. laikytis šių Įstatų ir Rokiškio miesto VVG visuotinio susirinkimo sprendimų, valdybos sprendimų;
24.2. nepažeisti Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, susijusių su Rokiškio m. VVG veikla;
24.3. dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Rokiškio m. VVG strategijas, projektus ir programas;
24.4. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose ir organizacinėje veikloje;
24.5. apie negalėjimą dalyvauti Visuotiniame susirinkime prieš vieną dieną pranešti už susirinkimo organizavimą atsakingam asmeniui;
24.6. išstojant iš Rokiškio miesto VVG visiškai įvykdyti ir atsiskaityti už pavestus darbus bei įsipareigojimus;
24.7. Privalo saugoti konfidencialią Rokiškio miesto VVG informaciją. Ar informacija konfidenciali, nustato Rokiškio miesto VVG valdyba.

V. PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO VVG, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ JOS TVARKA

25. Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste registruoti ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys, įsipareigoję laikytis šių įstatų, neturintys Rokiškio miesto VVG ir Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
26. Juridiniai asmenys norėdami tapti naujais Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti pateikę prašymą Rokiškio miesto VVG pirmininkui priimti į Rokiškio miesto VVG narius. Prie prašymo pateikiamas Juridinio asmens įgalioto valdymo organo sprendimas tapti Rokiškio miesto VVG nariu, išduotas į Rokiškio miesto VVG deleguotam asmeniui, bei dokumentas įrodantis, kad Juridinis asmuo metus iki prašymo pateikimo dienos yra įregistruotas ir vykdo veiklą.
27. Rokiškio miesto VVG pirmininkas savo ruožtu gautus prašymus dėl priėmimo pateikia svarstyti valdybai. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma.
28. Juridinis asmuo gali tapti asociacijos nariu tik pateikęs prašymą ir gavęs Rokiškio miesto VVG valdybos patvirtinimą.
29. Narys turi teisę savo noru išstoti iš Rokiškio miesto VVG, apie tai raštu pranešęs Rokiškio miesto VVG Pirmininkui. Nario išstojimą iš Asociacijos svarsto ir tvirtina valdyba.
30. Rokiškio miesto VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Rokiškio miesto VVG, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos Rokiškio miesto VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Rokiškio miesto VVG perduotas turtas yra negrąžinami.
31. Rokiškio miesto VVG narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja Rokiškio miesto VVG tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Rokiškio miesto VVG uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Rokiškio miesto VVG nariai šalinami valdybos sprendimu.
32. Rokiškio miesto VVG nariai, nesilaikantys Rokiškio miesto VVG įstatų ar kitų Rokiškio miesto VVG teisės aktų bei už konfidencialios informacijos atskleidimą gali būti šalinami iš Rokiškio miesto VVG narių.

VI. ROKIŠKIO MIESTO VVG VALDYMAS

33. Rokiškio miesto VVG įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Rokiškio miesto VVG organai:
33.1. Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas;
33.2. Rokiškio miesto VVG valdyba;
33.3. Rokiškio miesto VVG pirmininkas.

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIŲ DALYVAVIMO TVARKA

34. Aukščiausias Rokiškio miesto VVG organas yra visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus. Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pasibaigus kalendoriniams metams. Visuotiniame Rokiškio miesto VVG narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Rokiškio miesto VVG narys.
35. Rokiškio miesto VVG narių visuotinius susirinkimus šaukia Rokiškio miesto VVG pirmininkas. Rokiškio miesto VVG pirmininkas apie tai kiekvienam Rokiškio miesto VVG nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas kontaktiniu, nuotoliniu, rašytinės balsavimo procedūros bei mišriu būdu. Dalyvavimo susirinkime nuotoliniu, rašytinės procedūros bei mišriu būdu tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.
36. Neeilinis Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas jei to raštu reikalauja daugiau kaip pusė Rokiškio miesto VVG narių.
37. Visuotinis Rokiškio miesto VVG narių susirinkimas turi teisę:
37.1. papildyti, keisti ir tvirtinti Rokiškio miesto VVG įstatus;
37.2. rinkti ir atšaukti Rokiškio miesto VVG valdybą ir Rokiškio miesto VVG pirmininką;
37.3. skirti ir atšaukti Rokiškio miesto VVG revizorių (auditorių ar audito įmonę);
37.4. svarstyti ir tvirtinti Rokiškio miesto VVG metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos ir Rokiškio miesto VVG pirmininko parengtas veiklos ataskaitas;
37.5. priimti sprendimus steigti, reorganizuoti, likviduoti padalinius;
37.6. priimti sprendimą dėl Rokiškio miesto VVG pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo);
37.7. tvirtinti vietos plėtros strategiją;
37.8. tvirtinti Rokiškio miesto VVG programą, jei ji parengiama;
37.9. nustatyti Rokiškio miesto VVG narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
37.10. keičia Rokiškio miesto VVG buveinę;
38. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Rokiškio miesto VVG pirmininkas, į ją įtraukdamas susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.
39. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
40. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, kurie balsuodami susilaikė, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
41. Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Rokiškio miesto VVG narių ar jų įgaliotų atstovų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu.
42. Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Tuo atveju, kai į visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikalingas Rokiškio miesto VVG narių skaičius, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Rokiškio miesto VVG narių skaičiaus. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.
43. Visuotinis Rokiškio miesto VVG narių susirinkimas nurodytuose punktuose 37.1; 37.2; 37.5; 37.6; gali priimti sprendimus balsų dauguma, ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Rokiškio miesto VVG narių balsų.
44. Visuotinį ataskaitinį Rokiškio miesto VVG narių susirinkimą šaukia Rokiškio miesto VVG pirmininkas ne vėliau kaip per tris mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką, darbotvarkę kiekvienam nariui raštu, raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienų iki šaukiamo susirinkimo datos.
45. Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Rokiškio miesto VVG įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Rokiškio miesto VVG narys ar valdymo organas.
46. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.
47. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po visuotinio narių susirinkimo pasibaigimo. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 k. dienas nuo susipažinimo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo pasibaigimo dienos, raštu Rokiškio m. VVG pirmininkui pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.
48. Prie protokolo turi būti pridedama visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių registravimo sąrašas. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi 10 metų ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

VIII. ROKIŠKIO MIESTO VVG VALDYBA

49. Rokiškio miesto VVG valdyba yra kolegialus valdymo organas. Rokiškio miesto VVG valdyba renkama 4 metų laikotarpiui Visuotiniame narių susirinkime ir susideda iš vienodo skaičiaus kiekvieno Rokiškio miesto VVG nario atstovų (savivaldybė, verslas, nevyriausybinės organizacijos). Rokiškio miesto VVG valdybą sudaro devyni nariai, įskaitant ir Valdybos pirmininką.
50. Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (t.y. vienos lyties atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. kolegialaus valdymo organo narių). Valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau nei 1 asmuo iki 29 metų amžiaus ir (arba) yra deleguotas savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos arba savivaldybės jaunimo reikalų tarybos.
Šios įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai.
51. Valdyba iš valdybos narių, savo veiklos laikotarpiui renka valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos veiklą, sudaro posėdžių darbotvarkes, šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Kai valdybos pirmininkas neturi galimybės pirmininkauti posėdžiui, valdybą iš dalyvaujančių posėdyje narių išrenka posėdžio pirmininką. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
52. Valdyba gali priimti sprendimus posėdžio darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso posėdžio metu. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra valdybos posėdyje pirmininkaujančio balsas.
53. Tuo atveju, kai į valdybos narių posėdį nesusirenka reikalingas Rokiškio miesto VVG valdybos narių skaičius, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Rokiškio miesto VVG valdybos narių skaičiaus.
54. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.
55. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjus valdybos pirmininką ar jį pavaduojantį asmenį.
56. Jeigu pasikeitus valdybos nariui renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo pareigas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.
57. Neeilinis Rokiškio miesto VVG valdybos narių posėdis gali būti sušauktas, jei to reikalauja daugiau kaip pusė Rokiškio miesto VVG valdybos narių. Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininkas kiekvienam valdybos nariui apie tai praneša ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki valdybos posėdžio dienos.
58. Valdybos kompetencija:
58.1. organizuoja vietos plėtros strategijos rengimą ir įgyvendinimą;
58.2. tvirtina darbo užmokesčio fondą;
58.3. svarsto bei pateikia tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui Rokiškio miesto VVG veiklos programą;
58.4. įgyvendina Rokiškio miesto VVG veiklos programą, vykdo kitus visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus;
58.5. teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Rokiškio miesto VVG dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi priimti ir patvirtinti visuotinis narių susirinkimas;
58.6. per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos Valdyba parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių kalendorinių metų Rokiškio miesto VVG veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša, kurioje turi būti nurodyta:
58.6.1. informacija apie Rokiškio miesto VVG veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
58.6.2. Rokiškio miesto VVG narių skaičius kalendorinių metų pabaigoje;
58.6.3. Rokiškio miesto VVG metinė finansinė atskaitomybė;
58.6.4. samdomų Rokiškio miesto VVG darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje;
58.6.5. Rokiškio miesto VVG veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
58.7. nustato Rokiškio miesto VVG finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti;
58.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Rokiškio miesto VVG veiklą pateikimo nariams tvarką;
58.9. svarsto klausimus dėl Rokiškio miesto VVG turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato šie įstatai;
58.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
58.11. tvirtina Rokiškio miesto VVG atstovybių ar filialų nuostatus;
58.12. vykdo iš dalies ar visiškai Rokiškio miesto VVG lėšomis finansuojamų projektų atranką;
58.13. nustato Rokiškio miesto VVG vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;
58.14. svarsto labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Rokiškio miesto VVG tikslus ir uždavinius;
58.15. svarsto ir tvirtina Rokiškio miesto VVG darbuotojų pareigybes, nustato pareigybinius atlyginimus administracijos darbuotojams, samdo revizorių (auditorių ar audito įmonę);
58.16. svarsto ir tvirtina samdomų darbuotojų skaičių ir darbuotojų kandidatūras, atrankos tvarką;
58.17. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Rokiškio miesto VVG;
58.18. priima kitus šiuose įstatuose, visuotinio narių susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
59. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdyba sprendžia jo materialinės atsakomybės, personalinius jo darbo ir (ar) narystės Rokiškio miesto VVG klausimus.
60. Likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki eilinio visuotinio narių susirinkimo, valdyba privalo parengti Rokiškio miesto VVG veiklos ataskaitą.
61. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami kontaktiniu, nuotoliniu, rašytinės balsavimo procedūros bei mišriais būdais. Valdybos posėdžio protokolą, suderinus per 5 darbo dienas su valdybos nariais elektroniniu paštu, pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

IX. ROKIŠKIO MIESTO VVG PIRMININKAS

62. Rokiškio miesto VVG pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.
63. Rokiškio miesto VVG pirmininką 4 metų kadencijai renka ir atšaukia Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Rokiškio miesto VVG narių balsų dauguma.
64. Pirmininkas turi turėti patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu arba ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus. Pirmininkas turi turėti aukštojo mokslo išsilavinimą.
65. Rokiškio miesto VVG pirmininkas:
65.1. atsako už Rokiškio miesto VVG veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
65.2. atstovauja Rokiškio miesto VVG interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
65.3. organizuoja bei koordinuoja Rokiškio miesto VVG veiklą;
65.4. registruoja Rokiškio miesto VVG narius ir veda jų sąrašą;
65.5. Valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
65.6. pasibaigus kalendoriniams metams šaukia Rokiškio miesto VVG visuotinį narių susirinkimą ir rengia susirinkimo darbotvarkę;
65.7. atstovauja Rokiškio miesto VVG, jos vardu sudaro ir pasirašo sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis iki 3 000 Eur vertės be PVM. Didesnės vertės sandoriams reikalingas valdybos pritarimas;
65.8. rengia arba paveda rengti Rokiškio miesto VVG valdybos nariui (nariams) Rokiškio miesto VVG veiklos programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam ataskaitiniam narių susirinkimui;
65.9. rengia arba paveda rengti Rokiškio miesto VVG valdybos nariui (nariams) Rokiškio miesto VVG veiklos planus, analizuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;
65.10. inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus;
65.11. atsiskaito už Rokiškio miesto VVG veiklą visuotiniame Rokiškio miesto VVG narių susirinkime;
65.12. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su darbuotojais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
65.13. tvarko ir atsako už tinkamą Rokiškio miesto VVG lėšų panaudojimą bei turi teisę pasirašyti finansinius dokumentus;
65.14. tvirtina Rokiškio miesto VVG darbo taisykles, pareigybių aprašymus, leidžia įsakymus veiklos, personalo, organizaciniais ir tvarkomaisiais klausimais;
65.15. užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;
65.16. teikia Valdybai pasiūlymus dėl Rokiškio miesto VVG veiklos tobulinimo;
65.17. Rokiškio miesto VVG narių, Valdybos ir/ar revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) raštišku prašymu teikia jiems su Rokiškio miesto VVG veikla susijusią informaciją ir dokumentus;
65.18. šių Įstatų nustatyta tvarka organizuoja ir skelbia viešą informaciją;
65.19. teikia juridinių asmenų registrui duomenis bei dokumentus apie Rokiškio miesto VVG, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
65.20. atlieka kitas jam pavestas funkcijas;
65.21. gali suteikti įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
65.22. priima kitus šiuose įstatuose, Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos sprendimuose pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.
66. Pirmininkui laikinai išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo pareigų, valdyba įgalioja kitą asmenį atlikti pirmininko pareigas.
67. Rokiškio miesto VVG pirmininkas privalo valdybos pavedimu laiku rengti visuotinius Rokiškio miesto VVG narių susirinkimus, užtikrinti Rokiškio miesto VVG narių sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti Rokiškio miesto VVG nariams metinę finansinę atskaitomybę, jos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti, priima kitus šiuose įstatuose, visuotinio narių susirinkimo, valdybos sprendimuose pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.
68. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo, Rokiškio miesto VVG pirmininkas privalo parengti veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti:
68.1. metinė Rokiškio miesto VVG veiklos apžvalga;
68.2. svarbiausi Rokiškio miesto VVG veiklos kadencijos įvykiai;
68.3. Rokiškio miesto VVG veiklos finansinė ataskaita;
69. Rokiškio miesto VVG pirmininkas gali atsisakyti savo pareigų nesulaukęs kadencijos pabaigos.

X. ROKIŠKIO MIESTO VVG FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

70. Rokiškio miesto VVG lėšų ir turto apskaitą tvarko Rokiškio miesto VVG pirmininko patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone dėl finansų apskaitos tvarkymo.
71. Jeigu Rokiškio miesto VVG gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.
72. Visus visuomeninės organizacijos dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Rokiškio miesto VVG lėšos, esančios Rokiškio miesto VVG sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti pirmininkas (ar kitas jo įgaliotas Rokiškio miesto VVG narys ar darbuotojas) ir Rokiškio miesto VVG finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingas įgaliotas asmuo).
73. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti visuomeninės organizacijos veiklą.
74. Rokiškio miesto VVG privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius (auditorius ar audito įmonė), kuris išrenkamas Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo iš kompetentingų asmenų ar viešojo pirkimo konkurso būdu.
75. Revizorius (auditorius ar audito įmonė):
75.1. tikrina Rokiškio miesto VVG metinę finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
75.2. tikrina Rokiškio miesto VVG lėšų panaudojimo teisėtumą;
75.3. atlieka Rokiškio miesto VVG finansinius – buhalterinius patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
76. Revizorius (auditorius ar audito įmonė) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nekokybišką Rokiškio miesto VVG veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
77. Revizorius (auditorius ar audito įmonė) privalo pateikti ataskaitą Rokiškio miesto VVG visuotiniam narių susirinkimui.

XI. ROKIŠKIO MIESTO VVG ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

78. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstatus turi Rokiškio miesto VVG valdyba ir valdybos pirmininkas arba 1/4 Rokiškio miesto VVG narių.
79. Rokiškio miesto VVG įstatai keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Rokiškio miesto VVG narių balsų.
80. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

81. Sprendimus įsteigti Rokiškio miesto VVG filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima Valdyba. Rokiškio miesto VVG filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialai ir atstovybės nėra juridinis asmuo ir veikia pagal patvirtintus nuostatus.
82. Sprendimą patvirtinti filialo ar atstovybės nuostatus priima Valdyba.
83. Sprendimu įsteigti Rokiškio miesto VVG filialą ar atstovybę nustatoma filialo ar atstovybės valdymo struktūra ir paskiriami valdymo organo nariai.
84. Sprendimą paskirti bei atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organo narius iš pareigų priima Valdyba.
85. Filialų ir atstovybių turtas apskaitomas Rokiškio miesto VVG finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje padalinio finansinėje atskaitomybėje.
86. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. ROKIŠKIO MIESTO VVG PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

87. Rokiškio miesto VVG reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šių įstatų nustatyta tvarka.
88. Priimti sprendimą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Rokiškio miesto VVG turi teisę visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 visų dalyvaujančių susirinkime Rokiškio miesto VVG narių balsų dauguma.
89. Pagrindas nutraukti Rokiškio miesto VVG veiklą gali būti:
89.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;
89.2. teismo sprendimas.
90. Institucija, nutarusi nutraukti Rokiškio miesto VVG veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Rokiškio miesto VVG valdyba ir Rokiškio miesto VVG pirmininkas netenka įgaliojimų, jų teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
91. Pasibaigus Rokiškio miesto VVG veiklai, likęs turtas ir lėšos patenkinus visų likviduojamo Rokiškio miesto VVG kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi Rokiškio miesto VVG įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra, – kitoms asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

XIV. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

92. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Rokiškio miesto VVG pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
93. Vieši Rokiškio miesto VVG pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt, kiti pranešimai ar skelbimai elektroniniu paštu pranešami Asociacijos nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
94. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Rokiškio miesto VVG valdyba.
95. Už pranešimų skelbimą atsakingas Rokiškio miesto VVG pirmininkas, likviduojant Rokiškio miesto VVG – likvidatorius.

XV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ROKIŠKIO MIESTO VVG VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

96. Rokiškio miesto VVG lėšas sudaro:
96.1. stojamieji ir nario mokesčiai;
96.2. pajamos iš vykdomos veiklos;
96.3. skolintos lėšos;
96.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;
96.5. nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos;
96.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Rokiškio miesto VVG lėšas;
96.7. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms programoms įgyvendinti;
96.8. parama gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
96.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
97. Rokiškio miesto VVG lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos asociacijų, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis juose nustatytų reikalavimų naudojamos Rokiškio miesto VVG veiklos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.
98. Rokiškio miesto VVG pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžinamai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
99. Rokiškio miesto VVG šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Rokiškio miesto VVG negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nurodyta, tikslams.
100. Rokiškio miesto VVG moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
101. Rokiškio miesto VVG veiklos kontrolę šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka atlieka Revizorius (auditorius ar audito įmonė).

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

102. Šie Įstatai įsigalioja jų atitinkamo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.
103. Kilus Rokiškio miesto VVG veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
104. Jeigu, priėmus naujus įstatymus, Rokiškio miesto VVG įstatai neatitinka šių įstatymų, Rokiškio miesto VVG privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Rokiškio miesto VVG įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Rokiškio miesto VVG vadovaujasi (yra taikomos) įstatymų, o ne įstatų normomis.

Įstatai patvirtinti Rokiškio miesto VVG visuotiniame susirinkime
2023-01-31 protokolas Nr.1

Įstatus pasirašyti įgaliotas asmuo Irmantas Tarvydis

Rokiškio miesto VVG įstatų kopija

Spauskite dešiniuoju pelės klavišu ant rausvo klavišo dešinėje ir pasirinkite “Išsaugoti nuorodą kaip…”

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).