Rokiškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „ROKIŠKIO MIESTO 2023-2027METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PARENGIMAS“

Fotografijos autorius Andrew NeelUnsplash

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „ROKIŠKIO MIESTO 2023-2027 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PARENGIMAS“, sutarties Nr. 11-001-T-0016, finansuojamą pagal pažangos priemonės veiklos (poveiklės) Nr. 01-004-08-04-01-01-02 „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti Rokiškio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją.
Projekto tikslinė grupė – Rokiškio miesto VVG valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.
Tikslinės grupės poreikiai: Rokiškio miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovams ir darbuotojams svarbu nustatyti svarbiausius vietos teritorijos būklei įtaką darančius teigiamus ir neigiamus veiksnius ir jų tarpusavio sąsajas, parengti kokybišką, vietos bendruomenės (t. y. vietos gyventojų, vietoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų, ir vietos valdžios institucijų, įstaigų) poreikius atliepiančią vietos plėtros strategiją. Rokiškio miesto vietos bendruomenės poreikiai susiję su galimybe įsitraukti į vietos problemų sprendimą rengiant vietos plėtros strategiją (vėliau įsitraukti ją įgyvendinant).
Rengiant Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją, siekiama sukurti galimybes bendruomenei įsitraukti į praktines pilietiškumo veiklas (pirmiausia įsitraukiant į vietos plėtros strategijos rengimą, o vėliau į jos įgyvendinimą), jos pačios inicijuotais būdais, veiklomis sprendžiant bendruomenei aktualias problemas, kurios Rokiškio mieste siejamos su gyventojų skurdo, nedarbo, atskirties ir kitais klausimais.
Parengta vietos plėtros strategija suderinta su Rokiškio rajono savivaldybės Taryba ir Panevėžio regiono plėtros taryba.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos –8 962,30 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 7617,95
Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 1344,35 Eur.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:
Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.
Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant
vietos plėtros strategijas – 30.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-02-01.
Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01.

 

Rokiškio miesto 2023-2027 m. VPS parengimas

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).