Rokiškio rajono savivaldybė dalyvaus RMVVG steigime ir veikloje

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

S P R E N D I M AS

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIME IR VEIKLOJE

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. TS-165

Rokiškis

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.6. investiciniu prioritetu „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 22 punktu,

Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Pritarti Rokiškio verslo klubo ir bendruomenės „Velykalnis“ inicijuotam asociacijos Rokiškio miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rokiškio miesto VVG), kurios veikla bus vykdoma Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-01-22 įsakymu Nr. IV-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, steigimui.
  1. 2. Sutikti būti partneriu, dalyvauti Rokiškio miesto VVG steigime ir veikloje bei tapti jos nare.
  1. 3. Sudaryti konsultacinę darbo grupę dėl asociacijos Rokiškio miesto VVG valdymo organų sudarymo ir jų veiklos principų nustatymo, administracinio aptarnavimo, Rokiškio miesto VVG įstatų kūrimo, steigimo sutarties parengimo, pasirašymo ir kitų klausimų:

3.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai:

Arūnas Krasauskas – Rokiškio miesto seniūnijos seniūnas;

Birutė Bagdonienė – Rokiškio kultūros centro renginių vaikams ir jaunimui organizatorė;

Raimondas Simanavičius – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

3.2. asociacijos Rokiškio verslo klubo, kaip vieno iš Rokiškio miesto VVG partnerių, deleguoti atstovai:

Zenonas Akramavičius – UAB „Lašų duona“ direktorius;

Irmantas Tarvydis – UAB „Ivabaltė“ generalinis direktorius;

Nataša Aleksiejeva – asociacijos Rokiškio verslo klubo koordinatorė;

3.3. asociacijos bendruomenės „Velykalnis“, kaip vieno iš Rokiškio miesto VVG partnerių, deleguoti atstovai:

Stasys Mekšėnas – bendruomenės direktorius;

Ona Viduolienė – bendruomenės narė;

Lina Valotkienė – bendruomenės narė.

  1. 4. Įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos deleguotus atstovus pasirašyti Rokiškio miesto VVG steigimo sutartį ir kitus dokumentus.
  1. Skelbti šį sprendimą Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt bei viešinti informaciją, susijusią su Rokiškio miesto VVG steigimu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas Vagonis

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).